Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1 Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki  własnej.
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
3 .Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
6. Współpraca z rodzicami (opiekunami)i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

 

Nauczyciele świetlicy:

mgr Justyna Bajkiewicz

mgr Emilia Mrózek

mgr Małgorzata Ryś


Godziny pracy świetlicy szkolnej:

poniedziałek - czwartek : 12.00-15.00

piątek : 13.00-15.00