GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

                                                           mgr AGATA BOBORYK

PONIEDZIAŁEK  12.00-13.40

WTOREK  10.55-11.40, 12.55-14.35

ŚRODA  12.00-13.40

CZWARTEK  8.55-9.40, 10.55-11.40

PIĄTEK 12.00-13.40


Główne zadania pedagoga szkolnego :
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.

5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7. Udzielanie uczniom porad i konsultacji.

8. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.