Z ustnych przekazań wiemy, że Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu rozpoczęła nauczanie w roku 1945.
W dokumentacji, jaką posiada szkoła w postaci ksiąg ocen wynika, że w roku szkolnym 1946/1947
szkoła liczyła już 5 klas, przy czym najstarszą była klasa V, liczyła ona 11 uczniów. We wszystkich klasach uczyło się łącznie 87 uczniów. Świadczy to o intensywnym napływie  ludności polskiej na ziemie odzyskane. Ten stan organizacyjny trwał do roku 1948.  Pierwsi absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły 23 czerwca 1951 roku. Pierwszym kierownikiem szkoły był Franciszek Belka, potem Bolesław Nowicki, Stanisław Horodecki i Felicja Makowska. W roku 1955 szkołę przejął Ryszard Grzegorczyk i kierował nią przez okres 23 lat.  W związku z przejściem na stanowisko dyrektora gminnego w 1978 r szkołę przejęła Helena Grzegorczyk następnie Danuta Nowak i Elżbieta Kowalska, Elżbieta Tchorek,  Katarzyna Staszczyk a od roku szkolnego 2013/2014 Marta Rorbach. W związku z tym, że do Skrzatuszu przybyli ludzie młodzi, liczba dzieci systematycznie powiększała się. Szkoła zaś posiadała budynek, w którym były dwie izby lekcyjne, wygospodarowano pomieszczenia zastępcze do nauki na strychu szkoły oraz w budynku mieszkalnym.  Uczono nawet w prowizorycznie urządzonej remizie strażackiej. W roku szkolnym 1960/61 szkoła liczyła 295 uczniów. W klasach uczyło się po 45 uczniów i więcej. Kierownik szkoły Ryszard Grzegorczyk  oraz miejscowi działacze rozpoczęli gromadzenie materiałów oraz środków finansowych. Materiały budowlane pozyskiwano z rozbiórki zniszczonych budynków, zaś ludność wpłacała datki pieniężne na konto szkoły. Tak się złożyło, że w tym czasie z inicjatywy Frontu Jedności Narodu, powołany został w kraju społeczny fundusz budowy szkół. Hasłem tego ruchu było wybudowanie 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Zebrane dotychczas środki finansowe przekazano na rzecz wspomnianego funduszu  budowy szkół. W zamian za to uzyskano obietnicę, że jedna z tysiąclatek zostanie wybudowana w Skrzatuszu. Obietnica została dotrzymana. Na wiosnę 1960 roku przystąpiono do budowy 513 szkoły tysiąclecia w kraju. Przekazanie szkoły nastąpiło 10 lutego 1963r. O ile budowa szkoły przebiegła sprawnie, to z jej otwarciem  były kłopoty. Ówczesne władze powiatowe Wałcza nie mogły dotrzeć ze względu na zaspy śnieżne. W dniu otwarcia szkole nadano imię Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej i dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Budynek spełniał swoją rolę, ponieważ w najbliższych latach liczba dzieci powiększyła się do 300 uczniów. W budynku tym przez okres kilku lat mieściła się Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Na szeroka skalę prowadzono oświatę dla dorosłych. Od samego początku bardzo dobrze układała się współpraca szkoły z miejscowym środowiskiem. W szkole obecnie uczą się dzieci i wnuki tych, którzy uczyli się dawniej. 8 czerwca 1989 roku odbyła się uroczystość przekazania szkole sztandaru.